„50 urodziny Bolka i Lolka“ - konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Studio Filmów Rysunkowych ogłasza wielki konkurs plastyczny dla dzieci. Liczymy na udział dzieci nie tylko z Polski, ale z całego świata, bo ta najsłynniejsza polska bajka była oglądana w ponad 80 krajach! Konkurs plastyczny jest częścią obchodów 50 urodzin Bolka i Lolka, nad którymi patronat honorowy objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.
Urodziny Bolka i lolka obchodzone będą w bielsku-Białej w dniach 7-9 listopada. Wtedy też nastąpi ogłoszenie zwycięzców konkursu plastycznego.

Regulamin Konkursu Plastycznego
Organizowanego w ramach 50-tych urodzin BOLKA i LOLKA pod patronatem I damy Rzeczypospolitej „BOLEK I LOLEK WIECZNIE MŁODZI”

§ 1 ORGANIZATORZY
• Studio Filmów Rysunkowych, Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 24
• Miejski Dom Kultury – Dom Kultury Włókniarzy, Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 12

§ 2 CELE KONKURSU
• Kontakt ze światem wartości w prezentowanych filmach o „Bolku i Lolku”
• Odkrywanie historii gatunku filmu rysunkowego dla dzieci i młodzieży
• Promocja twórczości Studia Filmów Rysunkowych w Bielska-Białej
• Rozbudzanie wrażliwości estetycznych oraz kreatywnych postaw

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA
• Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
• Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 5 do 15 lat.
• Każdy uczestnik może zgłosić dwie prace wcześniej nie publikowane i nie zgłaszane do innych konkursów.
• Prace plastyczne w formacie nie mniejszym niż A4 i nie przekraczające format arkusza B1 (100/70 cm), przy wykorzystaniu dowolnych technik: rysunku, malarstwa lub grafiki.
• Prace powinny być wyraźnie opisane na odwrocie : imię i nazwisko, wiek, adres szkoły/placówki, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.
• Prace należy nadsyłać na adres:

Dom Kultury Włókniarzy
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała

Z dopiskiem: Bielskie kreskówki inspirują

Ostateczny termin składania prac upływa dnia 24.10.2013. Liczy się dzień dotarcia koperty do ORGANIZATORA (najpóźniej do dn. 28.10.2013).

§ 4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
• O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatorów komisja konkursowa.
• Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy (wręczenie nagród nastąpi w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej dnia 09.11.2013 o godz. 16.00
• Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne.
• Obrady Jury odbędą się dn. 30.10.2013 r. a wyniki ogłoszone stronie internetowej www.mdk.beskidy.pl.
• Komisja dokona oceny według następujących kryteriów:
1. estetyka wykonania
2. zgodność z tematem
3. pomysł, kreatywność

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decydują organizatorzy konkursu.
• Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.
• Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem oraz zgodą na publikacje i powielanie przesłanych prac oraz ich upublicznienie.